×

ته لا ويښ نه شولي


ته لا ويښ نه شولي

اسد الله شریفی

ديارپه قبر ترخې شني شوي، ته لا ويښ نه شولي

تر خيبر تيري ولولي شوي، ته لا ويښ نه شولي

 

زرغوني څانګي، د خزان سيليو وچي كړلي

له پښتون ډكي هديري شوي، ته لا ويښ نه شولي

 

باغ دي د زاغ په حواله كا ته سكوت پريوتي

بي پت، عزته پښتني شوي، ته لا ويښ نه شولي

 

دا څنګه خوب دى چي خداي تا ته په ميراث در كړى؟

د ناوۍ پښي په وينو سري شوي، ته لا ويښ نه شولي

 

پروانه وسوځيده، شمعي په ژړا ژړا كي سا وركړله

د پوهي بلي ډيوي مړي شوي، ته لا ويښ نه شولي

 

خداي دي را ويښ كړه له دي خوبه پښتنه زلميه

ويني د قام څپي څپي شوي، ته لا ويښ نه شولي

 

ښكيلاك د وزبيښلي ويني، ته ونه خوځيدي

بار د سپين مخو جنازي شوي، ته لا ويښ نه شولي

 

پيغلو به تاته په ناز ناز او اميدونو كتل

اوس يي كمڅۍ په ګرد سپيري شوي، ته لا ويښ نه شولي

 

زما زګيرويو د فلك كميس په وينو سور كا

اوښكي مي سترګو كي لمبي شوي، ته لا ويښ نه شولي

 

د مارچ ۳۰ نيټه

لندن آنتريو، كاناډا

 

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

doc

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

د لیکوالی و خپرونکی حق محفوظ دی

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.