×

طﺎووس ﭼﯥ د الوتلو هیله لري غږیز/ تصویری


طﺎووس ﺧﭘﮫ وو، ھﻐﮫ ﻏواړي ﻟﮑﮫ ﻧور ﻣرﻏﺎن وﮐوﻻی ﺷﻲ ﭘرواز وﮐړي. تاسو څه فکر کوی طاووسي څه رنګه ښکلې بڼکې تر لاسه کوي؟ دا کتاب د طاووس او د هغې د ښکلی بڼکو راز په هکله دې او محب الرحمن محب له خوا په پښتو ژبی ژباړل شوې دې.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

لیکونکی

الیشا بیرجر

ژباړونکی

محب الرحمن محب

جواز/ د چاپ حق لرونکی

CC BY / CC BY-SA

تبصره

0 تر اوسه پورې تبصره

Please login to add comments.