×

چونو او مونو: څومره زیات ساړه دي غږیز/ تصویری


 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

لیکونکی

الیشا بیرجر

ژباړونکی

محمد بشیر غفارزی

جواز/ د چاپ حق لرونکی

CC BY / CC BY-SA

تبصره

0 تر اوسه پورې تبصره

Please login to add comments.