×

تړون / لینک

تړونه

د درخت دانش کتابتون د افغانو ښوونکو لپاره د پرانستو ښوونيزو سرچينو يوه ټولګه ده. که د دې ویبسايټ کتونکي د داسې نورو سرچينو په لټه کې وي، نو ورته بویه چې دا لاندې انګريزي سرچينې وپلټي:

پر ليکه افغاني کتابتونونه:

د ښوونکو لپاره ټيکنالوژيکي توکي:

وړيا پرانیستې کورسونه:

بشپړ کورسونه:

پرلیکه پرانستي درسي او غیر درسی کتابونه (وړیا)

د سواد او مطالعې لپاره ګټورې سرچينې (په انګريزي ژبه):

ښوونیزه ډيټا

د خرڅلاو لپاره دري او پښتو کتابونه

پرليکه پرانیستي ښوونيز انځورونه وپلټئ:

پرليکه پرانيستې ښوونيزې ويډيوګانې وپلټئ:

پرليکه غږيز محتویات وپلټئ:

پرليکه پرانیستي سلايډونه وپلټئ:

د انيمیشن او سیموليشن اړوند پرليکه منابع: 

 آیا تاسې ته داسې منابع معلومې دي چې دې پاڼې ته يې ور زيات کړو؟ د اړيکي په نیولو سره موږ ته ووايئ. موږ د ښوونکي او زده کوونکي پورې اړوند منابع په ورين تندي منو او په تیره بيا په افغاني ژبو د چمتو شويو منابعو هرکلی کوو.