×

اړين يادښت

موږپه خپل بریښنا پاڼه کی نوروبریښنا پاڼوته اړیک لیکونه برابروو، چی موږپه دغه بریښنا پاڼوهیڅ ډول څارنه نه لرو. موږدغه اړیک لیکونه تاسی ته نه وړاندیزه وو، نه یی تایده وو، نه هم ددغووبریښناپاڼوځان کښی دشته موادومسولیت په غاړه اخلو، اونه هم موږدداسی حالت پلویان یوچیری چی دکاپی رایت(نقل)اویاهم دنوروقوانینوترپښولاندی کیدوسبب وګرځی.