×

برای دسترسی به کتاب‌های داستان برای کودکان نشر شده توسط ستوری ویوور، اینجا را کلیک کنید: کتابخانه ستوری ویور

شکغدا ژه مطلبأف


وه منبغي که خاصي أست


کتابخانه ستوری ویور


Explore the StoryWeaver Collections

Translate English Storybooks to Afghan languages

Quickstart videos


برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد فعالیت های ما در افغانستان، این ویدیو را تماشا کنید

با کتابخانه دیجیتالی درخت دانش و امکانات آن بیشتر آشنا شوید

تازه خبر