×

د پښتو شعر هندسي جوړښت


دا کتاب، چې محمد اسمعیل یون لیکلی، د پښتو شعر د هندسي جوړښت په اړه دی. دا کتاب د شعر د بنسټیزو او هندسي بڼو په اړه معلومات وړاندې کوي، د شعر د روانیت او د هغه د جوړښت د تحلیل لپاره یو مهم سرچینه ده. دا کتاب په پښتو ژبه کې د PDF په بڼه شتون لري او د ۱۳۸۷لمریز کال کې نشر شوی.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

محمد اسمعیل یون

Translator

Publisher

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.