×

د پاچا کوزمان لیک


دا د پاچا کوزمان او د هغه د لیک کیسه ده، پاچا کوزمان له خپلو مشاورانو سره مشوره کوي او هڅه کوي چې بل پاچاهۍ ته د خپل د زوی د واده لپاره لیک واستوي، همداسی څو کلونه تیرشول مګر هیڅوک د لیک وړلو ته بریالي نه شول، ایا پاچا کوزمان به بالاخره وشي کړای خپل لیک واستوي؟ دا د دویمې سویې کتاب دې.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

Author

السعید ابراهیم

Translator

محمد ناصر صدیقی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.