×

د طبیعت رنګونه


په دي کتاب کې ﯾو ﻧﺎﻣﺗو انځورګر د طﺑﯾﻌت د رنګوﻧو ﺳره ﻟوﺑﯥ ﮐوي. د ﻣﺧﮑﯥ ﻟﮫ وﺧت ﻟوﺳﺗوﻧﮑو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ زړه ﭘورې ډالۍدا د ھﻐو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره د ﻟوﻣړنۍ ﺳوﯾﯥ ﮐﺗﺎب دی ﭼﯥ ﻏواړي ﻟوﺳت ﭘﯾل ﮐړي. او دا کتاب د محمد بشیر غفارزی له خوا پښتو ژبی ته ژبارل شوئ دي.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

Author

بلبل شرما

Translator

محمد بشیر غفارزی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.