×

د کوچینۍ بیزو ورکې کیلې


د ﮐوچنۍ بیزو ﮐور ﺗل ګډوډ وي. ﮐوچنۍ بیزو ﯾوه ورځ ډﭔره وږې ﮐﭔږي، ﺧو ﮐور ﯾﯥ دوﻣره ګډوډ دی ﭼﯥ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﮐﯥ ﺧﭘﻠﯥ ﻧﮫ ﺷﻲ ﻣوﻧدﻟﯽ ﭼﯥ وﯾﯥ ﺧوري! د  ځنګله ﻟﮫ ﻧورو ﺣﯾواﻧﺎﺗو ﭘوښتي ﮐﮫ ﯾﯥ د ھﻐﮫ ﮐﭔﻠﯥ ﻟﯾدﻟﻲ. ﻓﮑر ﮐوی ﭼﯥ ﻧور ﺣﯾواﻧﺎت ﻟﮫ ﮐوچنۍ بیزو ﺳره ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺧﭘﻠﯥ ﮐﭔﻠﯥ ﭘﯾدا ﮐړي؟ دا د دوﯾﻣﯥ ﮐﭼﯥ ﮐﺗﺎب دی. دا ﮐﺗﺎب د ھﻐو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره دی ﭼﯥ آﺷﻧﺎ ﮐﻠﯾﻣﯥ ﺗﺷﺧﯾﺻوﻟﯽ ﺷﻲ او ﻧوې ﮐﻠﻣﯥ د ﻧورو ﭘﮫ ﻣرﺳﺗﮫ ﻟوﺳﺗﻠﯽ ﺷﻲ.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

Author

لانک لیپسوچیټا

Translator

شیر خان شهیر

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.