×

د کوچني میږي لوی پلان


 دا د یوې کوچیني مېږي کیسه ده چې له مطالعې سره ډېره لېوالتیا لري، خو نور ملګري یې ملنډې وهي، آیا دا وړه مېږي به وکولای شي چې نور د مطالعې په ارزښت پوه کړی؟ دا کیسه محمد بشیر غفارزی پشتو ژبی ته ژباړلی ده.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

Author

کنډیس ډینګوال، سټیون مکیمی، او تیلري سټوپ

Translator

محمد بشیر غفارزی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.