×

د کب ماموریت


د کب ښوونځی ﯾو ﻣﺎﻣوریت ﻟري چې د خپل کور کثافات ﭘﺎک ﮐړي. هغوی ګډ ﮐﺎر ﮐوي چې انساﻧﺎن دې ﺗﮫ اړ ﮐړي ﭼﯥ اوﺑﮫ ﭘﺎﮐﯥ وﺳﺎﺗﻲ. آﯾﺎ ﻓﮑر ﮐوئ اﻧﺳﺎﻧﺎن ﺑﮫ ﯾﯥ وﻣﻧﻲ؟ دا د دریمې سویې کتاب دې هغه ماشومانو لپاره چې لوست ته چمتو دې.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

Author

احمد مشفقا نازنین

Translator

محب الرحمن محب

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.