×

د هېنری که د سندریلا بوټان


دا د هېنری او د ساعت ثانیه چلیدونکې کیسه ده، ثانیه چلیدونکې ستنه غواړی هېنری ته ثانیو ارزښت وښیئ، او له دی امله هغوی تاریځ کی سفر کوي او د ساعت تاریخی وده پړاو ویني، په دی منځ کې هېنړی خپل بوټان ورک کوئ. دا کتاب محمد ناصر صدیقی پښتو ژبی ته ژباړلئ دې.   

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

Author

اسما عماره

Translator

محمد ناصر صدیقی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.