×

د ارواپوهني لنډ تاریخ


د اروا پوهني کلمه به مستقیمه ټوګه له یوي یوناني اصېلاح څخه اخیستل شوي ده. په دي کتاب کي محترم مصطفی صفا د ارواپوهني د تاریخ په هکله خورا مهمي معلومات راټول کړي دهږ

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

مصطفی صفا

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.