×

د میس وزې کور


دوﺑﯽ راورﺳﭔد او وزه د ګرمۍ اﺣﺳﺎس ﮐوي. ورځ ﻻ ګرﻣﯾږي. وزه ﺑﮫ څرنګه د دې ګرمۍ ﭘﮫ وړاﻧدې ﭘرده وﻣوﻣﻲ؟ دا د دویمي کچۍ کتاب دی او د محب الرحمن محب له خوا پښتو ژبې ته ژباړل شوې دې.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

Author

سومور پنګیاوونګ

Translator

محب الرحمن محب

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.