×

د شاتو مچۍ او فیل


یو فیل د یو وړې مچۍ سره چې کور یی ترې ورکه دي مرسته کوي خپل کور پیدا کړی، تاسو څه فکر کوئ مچۍ چیرې اوسیږي. په ځاله کې، یا دا غار؟ دا د لومړۍ کچۍ کتاب دې او د محمد بشیر غفارزی له خوا پشتو ژبی ته اړول شوئ دې. 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

Author

سیلیا بولام

Translator

محمد بشیر غفارزی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.