×

د فهیم ځانګړي بوټونه


دا کیسه د فهیم ځانګړي بوټونو په هکله دې چې دا بوټونه په اغوستلو سره چاته ځانګړي وړټیا ورکوي. راځی وګورو چې د فهیم ورور له دي بوتونو سره څه کوي.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

Author

مارک هاردی، ایدین ګریفین، میګان پیري

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.