×

ماجبینه او د هیلو غونډۍ ( غږیزه او تصویری)


دا د ماجبینې په نوم د یوې زړورې نجلۍ کیسه ده، ماجبینه عادت لري هغه غونډۍ پر سر چې د هیلو غونډۍ یی مومی وخیزي او خپلې هیلې آسمان ته واستوي د ماجبینی تر ټولو لوی هیله دا دی چې ښوونځي ته لاړه شي او زده کړه وکړي. آیا ماجبینه به دا زروړتیا ولري چې خپل خوبونه ریښتیني کړي؟

 

 

 

 

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

About this resource

Author

وﻻ اﻟﺟﻌﻔري

Translator

محمد ناصر صدیقی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.