×

رنګونه


سپین ییږ له رنګونو سره ډیره مینه لري او هرکله چې نوي رنګونه وویني پر هغوی میینېږي. راځئ دې کتاب کې له هغه سره یو ځای د رنګونو نړۍ و پلورو. دا د لومړۍ کچې ماشومانو کتاب دې چې غواړی لوستل پیل کړي.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

Author

پریانکا

Translator

شیر خان شهیر

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.