×

د لیلا پروژه


دا د لیلا کیسه ده چې غواړي د خپل نیکه په څیر ګټور کار وکړي او ځمکه له تودوخې څخه وژغوري، تاسو څه فکر کوئ چې لیلا به دا کار څنګه وکړي؟ دا کیسه د محمد بشیر غفارزی له خوا پښتو ژبې ته ژبارل شوئ دې.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

Author

ابی الالوش

Translator

محمد بشیر غفارزی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.