×

خاوره


خاوره!

دا کتاب د خاوری د ارزښت په اړه دې، او د هفه ماشومانو لپاره لیکل شوئ دې چې کولای ښی په لومړۍ سویي آسانه کلمات ولولي، او دا کتاب د محب الرحمن محب له خوا پښتو ژبی ته اړول شوئ دي.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

Author

شنون ډیویډ

Translator

محب الرحمن محب

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.