×

د اوبو مار سره جالبه سفر


خان غواړي کبان ونیسي، سملاسي هغه متوجه کیګی چې د هغه د کب نیولو چنګک ډیر دروند دی او د اوبو یو ژوی هغه په ​​​​اوبو کې اچوي، هغه د اوبو مار دی. د اوبو مار غواړی څه خان وښیي؟ 

دا هغو ماشومانو لپاره د دویمې سویې کتاب دی چې آشنا کلمات پیژني او نوي کلمات د نورو په مرسته ویلای شي.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

Author

ګوري ﺳرﻧدھﻲ

Translator

محمد بشیر غفارزی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.