×

د چنګښ هوښیاره نظریه


چنګښ وږی دی! ﺧو ھﻐﮫ هیڅ دول ﺣﺷرات ﯾﺎ پتنګان ﻧﺷﻲ ﻧﯾوﻻی. چنګښ ﯾوه ھوښیاره ﻧظرﯾﮫ ﻟري او ھﻐﮫ ﺑﯾﺎ هیڅ وﺧت ﻧدی وږی ﺷوی. وواﯾﺊ ﭼﯥ ھﻐﮫ څه ﮐړﯾدی؟ دا د ھﻐو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره د دوﯾﻣﯥ ﺳوﯾﯥ ﮐﺗﺎب دی ﭼﯥ آﺷﻧﺎ ﮐﻠﻣﺎت ﭘﯾژﻧﻲ او ﻧوي ﮐﻠﻣﺎت د ﻧورو ﭘﮫ ﻣرﺳﺗﮫ وﯾﻼی ﺷﻲ، او دا کتاب د محمد بشیر غفارزی له خوا پښتو ژبې ته ژبارل شوئ دې.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

Author

رﻧﺟﯾت ﮐوور

Translator

محمد بشیر غفارزی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.