×

د آدم لوبټکه


دا د ادم او د هغه د سفرونو کیسه ده، ادم یو هلک و چې د کارنامو کیسې ساعت کې یې د ویلو لپاره هیڅ کیسه نه درلوده تر هغه ورځې پورې چې د هغه نوی لوبټکی ورک شو. ایا ادم خپل لوبټکی پیدا کوی او که نه؟ دا کیسه ایمان حمدی لیکلئ دې.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

docx

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

اﯾﻣﺎن ﺣﻣدي

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.