×

څوک له وزرونو پرته پرواز کولای شي؟


په دې کتاب کې به ولولئ چې آیا څوک ﻟﮫ وزرونو پرﺗﮫ الوﺗﻠﯽ ﺷﻲ؟ ﺗﯾﺗﻲ، انوو، او کوشوم وزرونو ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻧﻠري ﭼﯥ د ﻣرﻏﺎنو، ﯾﺎ مچۍ ﯾﺎ ﺷﺎپرکونو ﭘﮫ ﺷﺎن والوزي. دوی د لوبو د قوت او ﺧﯾﺎﻟﻲ وزرونو ﻟﮫ ﻻرې د ﮐﺎغذ پران ﯾﺎ وریځو ﭘﮫ اندازه لوړ ﺗﻠﻠﯽ ﺷﻲ، دا د هغو ﻣﺎشومانو ﻟﭘﺎره د ﻟوﻣړنۍ ﺳوﯾﯥ ﮐﺗﺎب دی ﭼﯥ ﻏواړي لوست پیل ﮐړي، او دا کتاب د محمد بشیر غفارزی له خوا پښتو ژبې ته ژبارل شوئ دې.  

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

Author

دروبا ایش

Translator

محمد بشیر غفارزی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.