×

حلزون چټک کیږي


ﺣﻠزون ﻧﮫ ﻏواړي ﺧﭘل د ﺗره د زوی د زﭔږﭔدﻧﯥ ورځې ﻣﺣﻔل ﻟﮫ ﻻﺳﮫ ورﮐړي. ﺧو ھﻐﮫ ډﭔر ورو دی! آﯾﺎ ﺗﺎﺳو ﻓﮑر ﮐوئ ﭼﯥ ھﻐﮫ ﺑﮫ ﭘر وﺧت ورﺳﯾږي؟ دا د دوﯾﻣﯥ ﺳوﯾﯥ ﮐﺗﺎب د ھﻐو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره دی ﭼﯥ اﺷﻧﺎ ﮐﻠﯾﻣﯥ درک ﮐوﻻی ﺷﻲ او ﻧوې ﮐﻠﯾﻣﯥ د ﻧورو ﭘﮫ ﻣرﺳﺗﮫ ﻟوﺳﺗﻠﯽ ﺷﻲ، او دا کتاب د محب الرحمن محب له خوا په پښتو ژبې ژباړل شوئ دې.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

Author

ﭼﻧداﻧﺎ ﺑﺎﻧدارا

Translator

محب الرحمن محب

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.