×

چونو او مونو: څومره زیات ساړه دي


ﭼوﻧو او ﻣوﻧو: څوﻣره زﯾﺎت ﺳﺎړه دي!

ﭼوﻧو او ﻣوﻧو ﭘﮫ ﯾوه ﺳﺎړه ﺳﮭﺎر ﻟﮫ ﺧوﺑﮫ ﭘﺎ څیږي، د دوی ګرﻣﯥ ﺟﺎﻣﯥ ورﮐﯥ دي. د دوی ﺟﺎﻣﯥ ﺑﮫ ﭼﯾرﺗﮫ وي؟ دا د ھﻐو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره د ﻟوﻣړنۍ ﺳوﯾﯥ ﮐﺗﺎب دی ﭼﯥ ﻏواړي ﻟوﺳت ﭘﯾل ﮐړي او دا کتاب محمد بشیر غفارزی په پښتو ژبی ژبارلې ډې.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

docx

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

الیشا بیرجر

Translator

محمد بشیر غفارزی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.