×

چونو او مونو کتاب لولي


دا کتاب د ﭼوﻧو او ﻣوﻧو په اړه دې، هغوی و کتاب لوستلو سره د ﻟوﺳت ﻟﮫ ﺧوند څخه ﺧﺑرﯾږي. دا د هغو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره د ﻟوﻣړنۍ ﺳوﯾﯥ ﮐﺗﺎب دی ﭼﯥ ﻏواړي ﻟوﺳت ﭘﯾل ﮐړي. دا کتاب د محمد بشیر غفارزی له خوا پښتو ژبی ته ژباړل شوئ دې.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

docx

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

سټیفیني وي

Translator

محمد بشیر غفارزی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.