×

طﺎووس ﭼﯥ د الوتلو هیله لري


طﺎووس ﺧﭘﮫ وو، ھﻐﮫ ﻏواړي ﻟﮑﮫ ﻧور ﻣرﻏﺎن وﮐوﻻی ﺷﻲ ﭘرواز وﮐړي. تاسو څه فکر کوی طاووسي څه رنګه ښکلې بڼکې تر لاسه کوي؟ دا کتاب د طاووس او د هغې د ښکلی بڼکو راز په هکله دې او محب الرحمن محب له خوا په پښتو ژبی ژباړل شوې دې.

 

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

docx

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

الیشا بیرجر

Translator

محب الرحمن محب

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.