×

جورابې


جوراﺑﯥ

دا کتاب د مریم او د هغې جورابې په هکله دې، مریم خپل جورابې خوښوي او خپل خیالونه کاروي تر څو د هغوی لپاره څو ﮐﺎروﻧﯥ وﻣوﻣﻲ. د ﻣریم ﻣور غوښتنه ﮐوي که هغه وﮐړای ﺷﻲ د مریم ځینی جوراﺑﯥ د بیکاره جنډې په توګه وﮐﺎروي، خو مریم نشی کولای له خپلو ګرانو جورابو بیله ﺷﻲ. دا کتاب محب الرحمن محب په پښتو ژبی ژباړلی دې.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

docx

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

پراموډ پټاک

Translator

محب الرحمن محب

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.