×

جمشید له نیکه تقلید کوي


جمشید له نیکه تقلید کوي :

جمشید له خپل نیکه څه زده کوي؟ دا کتاب د جمشید کیسه ده او تاسو به ولولې چ ې جمشید څه رنګه له خپل نیکه ډیر شیان او کارونه زده کوی. دا د لومرۍ سویې کتاب د هغه ﻣﺎشومانو لپاره دی چې غواړي لوست پیل کړي. دا کتاب محب الرحمن محب پښتو ته ژباړلۍ ده. 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

docx

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

د کمبودیا ټول لوستونکي ماشومان

Translator

محب الرحمن محب

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.