×

تور میږی


دې کتاب کې به تاسو د تور میږی په اړه  ولولۍ،  ﺗور ﻣﯾږی ﯾو زړور ﻣﯾږی دی ﭼﯥ ﭘﮫ وﻧو او ﺑو و ﮐﯥ ﯾﯥ ﻣﺎﺟراﺟوﯾﻲ ﺧوښیږي، ﻟﮫ ﻧورو ژوو ﺳره ﻣﺧﺎﻣﺦ ﺷﻲ او ﻧوي ﺷﯾﺎن زده ﮐړي. دا د ھﻐو ﻣﺎﺷوﻣﺎﻧو ﻟﭘﺎره د ﻟوﻣړنۍ ﺳوﯾﯥ ﮐﺗﺎب دی ﭼﯥ ﻏواړي ﻟوﺳت ﭘﯾل ﮐړي او دا کتاب د محمد بشیر غفارزی له خوا په پښتو ژباړل شوې دې.  

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

docx

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

براین کوناغ

Translator

محمد بشیر غفارزی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.