×

جادویی ڤارج


یم قصه ڎو پادښاه پُڅ ات ویڤ تقدیر باره یند. ووښیار شهزاده ته وَم سپنن مایی ات وَم حیروْنگی ره کارېن چاست ات از وَم ته خُات خو مردم ارد فایده زێزد ات وی ڤراد تنبل وی ڎارگند ڤارجک تی لپ علاقه مند، وی یی یو بیچاره نجار څه تێښت. یو جادویی ڤارجک، یو ته سواری یێست، اگه هر تٲم از دل صدق خو هدف تی څه تیزد. یی میٿ تبل شهزاده خو جادویی ڤارجک قتی بېد. پیښ از پی خو هدف فریپتاو، یو لپ وختېنند نڤُد ات لپ جالب سرگذشتېنی تېر چوږج. یَم قصه مس ییو از قصه ېن ملی ادی ادریس شاه یی مم جٲم څه چوږج. مٲڎ قصه ېن ته نه تنها ساعت تېر کنېن، مٲڎ ته فکر، ځُلکېن ووښ ات جووْنېن فکری ته قوی کنېن. مٲش ارد ته کوْمک کنېن بېښدی خو باره یند فٲمم. خو زنده گی باره یند ات خو حواس ات فکرند.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه

Translator

نوروزشاه همرزم

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.