×

ووښیار غڎٲ ات خطرناک حیووْنْ


وخت ادی یی غڎٲ ته تر یی قشلاق سوْد، دی قشلاق مردم ته لپ ښاجی جن اتورخطا وینت. حیروْن ته سوْد. وٲڎېن پېښکی دسگه یی حیووْن خطرناک ات ښاجی جن هچٿ وینچ نه ڤِڅ. ید غڎٲ یی خو دوْنش قتی ڤٲرڎاد دېڤرد کوْمک کښت تا دگه وٲڎ ښاج مه ڎێرېن.
یم قصه از ڎیس ڎیس ڤصه ېن مردم ات نڤشیج افغان ادریس شاه یی مَم از شفایی ات کتابی افغوْنستوْن، �آسیایی مرکزی ات شرق میانه جٲم چوږج. بېښدی ازهزار سالی اِکم قصه جووْنېن ات یاشېن ساعت تېر چوږج ات یی فکری یی وېڤ مٲغځند پتێوج.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه

Translator

نوروزشاه همرزم

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.