×

عمومي ریاضي


عمومي ریاضي کتاب کې د سابقه نصاب له اووم څخه د تر دوالسم ټولګې پورې ټوله ریاضي یوځای شوي.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

استاد سرداد محمد خوږیاڼی

Translator

Publisher

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.