×

بینام زؤنڱتگ


یؤ دگدر زؤنڱگ ڤه نامش شکوجي ڤیه تا که ڤاو پرڤي. أم ڤه کؤنه خؤبن ژه خسرأن ڤدیر کر، و ده ج أاۍ ناوأن یؤ نؤي و غ أاشي خؤبن پرېڤد. مه قصه أر رقم پندي نه دگدر أف نجیشت، جمله ژو أف یؤ مه که و أۍ په صبر و حوصله کرکن أات ڤه آرزؤأفیشان ده لاست أڤ أازأت. مه یؤ ژه صد قصهغ أاف ژه مردمأان أست که ادریس شاه یؤ نویسنده افغان أست که ژه قصه شتاوأن ژه مردم أان و ژه کتیؤأف که ژه آسیاي مرکزي و شرق میانهغ أان جمعي کري. 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.