×

رهنمودهای اصلاح یا حذف منابع از کلکسیون

هدف اصلاح یا حذف منابع

اساس کلکسیون DDL و چگونگی توسعه و بقای آن در ماموریت و اولویت‌های کلکسیون، آن چنانی که در پالیسی کلکسیون DDL مشخص گردیده، نهفته است. پلان اصلاح یا حذف منابع بخشی از تحفظ کلکسیون یک کتابخانه بوده و ارزیابی مستمر و دورانی منابع کتابخانه به منظور برداشتن مواد کهنه، تاریخ گذشته، نامربوط، غیرقابل دسترس، دارای لینک شکسته، غیرقابل استفاده یا مواد خارج از محدوده کاری کتابخانه می‌باشد. حذف و برداشتن منابع حصول اطمینان از قابل استفاده بودن، جذابیت، مفیدیت و قابل دسترس بودن منابع برای کاربران DDL می‌باشد. روند خوب اصلاح و حذف منابع، کتابخانه را سودمندتر و کاربرپسندتر می‌سازد.

معیارهای ا اصلاح و  حذف منابع

  • در صورتی که URL منبع شکسته باشد و URL تازه نیز به سادگی قابل دریافت نباشد.
  •  در صورتی که URLها و لینک‌های منبع شکسته و منبع  به گونه‌ی کامل قابل استفاده نباشد.
  • در صورتی که قالب منبع منقضی گردیده و در دستگاه‌های دیجیتال قابل استفاده نباشد.
  • در صورتی که موضوعات علمی یا موضوعات دیگر منقضی گردیده یا دیگر معتبر[1] نباشند.
  • در صورتی که منبع فاقد نیرومندی لازم آموزشی باشد (همچون دشواری تعامل با منبع، قالب رسانه‌ای آن منقضی گردیده یا منبع به نرم‌افزاری که دیگر در دسترس نیست نیاز دارد).
  • در صورتی که هدف منبع روشن نبوده یا منبع برای اهداف آموزشی درنظر گرفته نشده نباشد (مثل مجموعه مقالات کنفرانس‌ها، مطالب ویبلاگ‌ها، مقالات روزنامه).
  • در صورتی که منبع به گونه مستقیم قابل دسترس نباشد (مثل در برداشتن هزینه اشتراک، منبع وارد صفحه دیگر گردیده که دست‌ یافتن به منبع حقیقی را با دشواری مقابل می‌سازد).
  • در صورتی که منبع اصلی در جای دیگری از کتابخانه DDL از آدرس ایجادکننده اصلی آن موجود بوده و زاید باشد.
  • در صورتی که منبع با معیارات DDL به مثابه منبع باز آموزشی (OER) مطابقت نداشته باشد.

پالیسی کلکسیون DDL، رهنمودهای انتخاب و اولویت‌های منابع DDL و چک‌لیست کیفیت منابع DDL معیارات اضافی را برای درک ارزش منابع در DDL ارایه کرده و در جریان روند حذف و برداشتن منابع باید به گونه مستمر مورد استفاده قرار گیرند.

ارزیابی منابع

ارزیابی روند اصلاح و حذف منابع توسط ویرایشگر محتوای کتابخانه (Content Editor) که با کلکسیون DDL آشنا و از اهداف کتابخانه مطلع است، صورت می‌گیرد. معیارات اصلاح و حذف منابعی که در بالا مشخص گردید، در کنار پالیسی کلکسیون DDL، رهنمودهای انتخاب و اولویت‌های منابع DDL و چک‌لیست کیفیت منابع DDL رهنمودهای تعیین این که منبع به DDL تعلق دارد یا می‌باید برداشته شود؛  را ارایه می کند.

زمانی که بررسی‌کننده‌یی از حذف منبع خبر می‌هد، آن مورد با علامت “Review” تعیین وضعیت می‌گردد. حذف نهایی منابع از کلکسیون DDL به تایید مدیر کتابخانه DDL صورت خواهد گرفت. در صورت تایید حذف، وضعیت منبع به “Deaccessioned” تغییر داده شده و پس از آن در کتابخانه دیده نخواهد شد.

 

[1] یادداشت مهم: برای مضامین ساینسی مثل طب، هیچ اطلاعاتی از اطلاعات منقضی و غلط بهتر شمرده نمی‌شود. در حوزه‌های دیگر (مثل فزیک، نجوم) تاریخ اطلاعات به سرعت منقضی می‌گردد، و درینصورت اطلاعاتی که برآن بیشتر از پنج سال گذشته است جهت اطمینان از دقت آن ارزیابی گردیده و در صورت نیاز بایست از سیستم برداشته شوند. حوزه‌های دیگر همچون ریاضیات به کندی تغیر می‌کنند و برداشتن آن از سیستم نیز بایست با شدت کمتری انجام گیرد.