×

در جستجوی مطالب بیشتر به زبان‌های بیشتر!

ما برای به دست آوردن مطالب بیشتر به زبان‌های مروج در أفغانستان با نهادهای مختلف همکاری داریم.  نشریه وزین ننني افغانستان اعلان ما برای داوطلبان ترجمه در شماره ۳۹۴، ۲۸ اپریل ۲۰۲۰ خود به نشر رسانیده است: