×

درسلرنینگ ماسلیگی واویغونلیگی


مقصدلر:

قتنشچیلر بو اوچره شوو آخریده:

  • یۉل-یۉریقلر قچان ماس کېلیشی، تعیینلنیشی یاکه آشیریلیشی کېره‌کلیگینی بیله دیلر.
  • اۉقیشنی کوتمه‌گن اۉقووچیلرگه صنف نینگ اۉرته‌چه مناسبتینی یخشیلش اوچون اۉز قابلیتلرینی رواجلنتیره دی.
  • اۉقوو دستورینی تکامللشتیریش اوچون بهالش معلوماتلریدن فایده‌لنه آله دیلر.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

docx

Please login to download this file.

File 2

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.