×

هردرس نینگ رېجه وترتیبی


 

 

درس مقصدلری:

بو اوچره ششو آخریده اشتراکچیلر قوییده­گیلرگه اېگه بۉله دیلر:

  • اۉرگه نیش مقصدلری نی بېلگیلنگ.
  • تعلیم نصابی نی معنالی وظیفه لرگه ایلنتیرینگ.
  • درسلرنی منطقی صورتده ترتیب گه سالینگ.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.