×

اۉقووچیلرینگیزنینگ عایله‌لری وجامعه‌لری بیلن تانیشینگ


مقصدلر: بوجلسه یکونیده اشتراکچیلر قوییده­گیلرگه قادر بۉله­دیلر:

  • آته-آنه­لر، اۉقیتووچیلر،مکتب وجامعه ارا همکارلیک نینگ باله­لر تعلیمی ده­گی اهمیتی­نی بیله­دیلر.
  • مکتب، عایله­لر و جماعه­لرارا آلدین­دن بۉلگن علامه­لرنی تانیب آله­دیلر.
  • آته-آنه­لرنی باله­لرتعلیمی­گه اره­لشتیریش ومکتب وجامعه­نی علاقه­دارقیلیش اوچون اَیریم میتودلردن فایده­لنه­آله­دیلر.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

تاشقین بهایی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.