×

درسلیک صنفلرنی تعلیم/ اۉرگه‌نیش اوچون تیارلش


درس مقصدلری: جلسه یکونیده اشتراکچیلر:

  • برچه اۉقووچیلر اوچون درسلیک صنفلرنی تیارلش مقصدیده گی یۉل‌یوروقلرنی تنلش قابلیتیگه اېگه بۉلیشلری ممکن.
  •  برچه اۉقووچیلرنی کوتیب آلیش و اولرنی ارداقلش  اوچون درسلیک صنفلرنی تیارلش اهمیتی نی اۉرگه­نیشلری ممکن.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.

File 2

docx

Please login to download this file.


About this resource

Author

Translator

تاشقین بهایی

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.