×

مسقر أ چُښ


مسقرأ چُښ قصه لپ دلچسپ قصه، یو چُښ ته مٲش ات تمه جناو گٲپ ڎێد یاڎ کِښت. هر چیز مم قصه یند څه یٿچ ځُلکېن ارد لپ حیروْنگی ات وٲڎ متوجه سېن ادی تیزٿ باور مٲکېن ات خُش باور مه ڤیېن. یم از ڎیس ڎیس مردم قصه ېن ادی نڤشیج افغان ادریس شاه یی مم از شفایی ات کتابی افغوْنستوْن ات از دگه منطقه ېنی جٲم چوږج. بېښدی از هزار سالی جووْنېن ات یاشین ساعت تېر چوږج ات وېڤ تووْنایی ات فکری بلند یاڎج.

 

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه

Translator

نوروزشاه همرزم

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.