×

کمپیر ږنک ات عقاب


اک مَم دلچسپ قصه یند ته یی کمپیر ږنک یی عقاب قتی سر دچار سوْد. یٲ کمپیر ږنک ته از خو نادوْنی خو وینچن ات عقل قتی وَم عقاب تعغیر ڎید، ادی یی پرنده باید څرٲنگ ڤِد. وَم کار ات کوښښ آدم فکر ارد یی نمونه ات حیروْنگی. نا آښنا باید تعغیرڎاڎج سوْد. ییو از مَم قصه جلاالدین رومی مثنوی یند یٿچ یو هفتصد سال پېښ از دنیا تویج. مم یی شکلی نڤشیج افغوْن ادریس شاه ځُلکېن ارد لوْڤج. ادریس شاه یی بېښدی از سی سال مردم قصه ېنی شفایی ات کتابی از افغوْنستوْن، آسیایی مرکز ات شرق میانه جٲم چوږج.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه

Translator

سروبانو "طوفان نصرت"

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.