×

کٲندچ غڎٲ


یٲ ملکه یی وی فٲمچاز چارک اند وی گٲپ نه زاښت. هچٿ هچٿ ملکه یی، یی کٲندچ غڎٲ ڤود. څرٲنگ سُت ادی یو کٲندچ شاهزاده مکمل سُت. اِکم قصه تر آسیایی میوْنه ات غرب از هزار سال بېښدی لوْڤج سِڅ. اکَ مَم قصه یی ادریس شاه ځُلکېن ارد لوْڤج ات از سی سال لپدی یی ملی قصه ېن کتابی ات شفایی، هر منطقه یند جٲم چوږج.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه

Translator

نوروزشاه همرزم

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.