×

شېری خو صورت ار ښڅ وینت


از قدیم وختېن تا شچېڅ شېر قصه ات وی اندوالېن اندېن څُلکېن ساعت لپ تېر چوږج ات وېڤردی آموزش ڎاڎج. اِکم قصه ته وېڤ ارد یاڎ ڎید ادی څرٲنک خو ښاج ڎێرت تی زور ڤیېن ات ښاج مه ڎێرېن. فنه چیزېنېن مَم درون شاید غل وېڤ نه فٲمېن. ییو از مَم قصه جلاالدین رومی مثنوی یند یٿچ یو هفتصد سال پېښ از دنیا تویج. مم یی شکلی نڤشیج افغوْن ادریس شاه ځُلکېن ارد لوْڤج. ادریس شاه یی بېښدی از سی سال مردم قصه ېنی از افغوْنستوْن، آسیایی مرکز ات شرق میانه یی جٲم چوږج.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه

Translator

سروبانو "طوفان نصرت"

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.