×

چارک ات روْپڅک


یی چارک ته یی روْپڅک فٲند ڎید ادی وز ته ترد چُښ دٲکم. روْپڅک دوْمند انگخڅت ات از خو ووښیاری ات چالاکی ته کار زێزد خو رڅیٿت ته.اکم قصه ته مربوط سوْگ لوْڤیجېن ات قصه لوْڤیجېنی قدیمه سوْد. یوْدند یَمجووْنېن ارد لوْڤج سڅ. نقشیج ادریس شاه یی اک مَم قصه لوْڤج. اکم قصه فکرچیداو ارد ات مهارت بلند یێداو ارد لپ خُب. یَم قصه ته دسگه تشریح کښتادی وختی یچیز مښکلات اند آدم یچیز راه حل پیڎا څه کښت. ځُلکېن مس دسگه مښکلات ارد روبرو څه سېن څرٲنگ وی مښکل احل کنېن.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه

Translator

سروبانو "طوفان نصرت"

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.