×

ژېبیج فاطمه ات خیمه


یم ناووُم کتاب از افغانی فرهنگ ادی ادریس شاه یی څه نڤِشچ. اک مَم قصه یند فاطمه زنده گی لپ خراب ات سرگرڎوْن. وَم سفری از مارکو تا مدیتروْنه، مصر، ترکیه، و آخراردی تر چین وَم فرێپت. آخرارد چین اند رېد ات از خو بدبختی ېنی گله چود، ادی وَم زنده گی ېن تارک ات تار څه چود. جووْن ښایجېن ڤٲرڎېن دم قصه تر خو زنده گی ربط ڎېن ات معنای بدبختی، فرصت، ات خُشی فٲمېن. یَم قصه ته فرصت بشٲند ڤیرت ات ذخیره لغاتی طفلکېن ات وېڤ مهارت سواد ته بلند یێست. وېڤ ادبیات ته مس بشٲند سوْد.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه

Translator

سروبانو "طوفان نصرت"

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.