×

دهقان ږن


دهقوْن ږن قصه ات څرٲنگی یٲ خو مون از زمٲڎند از یی کوْږځ ارد زواست.
یم قصه از قصه ېن صوفیوْن ځُلکېن ارد. از ییو هزار سالند تا شچیڅی اکم قصه ځُلکېن ساعت لپ تېر چوږج ات از بٲرېن مم لوْڤج. اک وی وختندېن لپ چیزېن مښکلات باره یند یاڎ چوږج.
یم ییو از وېڤ ڎیس ڎیس مردم قصه ېن ادی نڤشیج افغان ادریس شاه یی مم از شفایی ات کتابی افغوْنستوْن، آسیایی مرکزی ات شرق میانه یی جٲم چوږج.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه

Translator

سروبانو "طوفان نصرت"

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.