×

یی ځُلِک غڎٲ


یی ځُلِک غڎٲ ته خُرد نوْم ښکیرت خو آخر ارد ته نوْم خُرد ڤرېد. یی گندٲ خوڎم ات کوْنه ته از خوتی ڎر کِښت ات وی جای تی ته بشٲند خوڎم خُرد ڤرېد. یم قصه ته فنه گٲپېن ځُلکېن ارد یاڎ ڎید. ییو دسگه ادی از صبرات حوصله کار زێښتاو زنده گی ته لپ بشٲند سوْد ات هدفی زنده گی ته مس ڤوږج سوْد

.یم ییو اک از وېڤ ڎیس ڎیس مردم قصه ېن ادی نڤشیج افغان ادریس شاه یی مم از شفاییات کتابی افغوْنستوْن، آسیایی مرکزی ات شرق میانه جٲم چوږج.

Please click the button(s) below to download the resource(s)

 Glossary

File 1

pdf

Please login to download this file.


About this resource

Author

ادریس شاه

Translator

نوروزشاه همرزم

License

CC BY / CC BY-SA

Comments

0 comment(s) so far

Please login to add comments.